Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 1,308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 De overlijdensdatum (bron: Ned. Patr.) lijkt niet juist. In een akte (Not Arch Woerden, inv nr 8676, dd 6-12-1749) wordt zij al in februari 1749 als ‘overleden’ aangemerkt.

Als weduwe koopt zij in december 1733 een huis aan de Haverstraat, nabij de Benthemerstraat, voor 650 gulden. Dat verkoopt ze ruim twee jaar later met 200 gulden winst aan Aart van der Hout. 
ZWARTENDIJK, Geertruid (I1956)
 
152 De predikant verkoopt zijn huis in september 1764. WINTERSWIJK, Wynandus (I2989)
 
153 De Roo beschrijft het wapen van Van Mierevelt aldus: ‘Doorsneden, I: in zilver drie palen van rood, de laatste paal vergezeld van drie boven elkaar geplaatste sterren van zwart; II: in goud een molenijzer van blauw, vergezeld van drie belletjes van hetzelfde.’ VAN MIEREVELT, Michiel (I376)
 
154 De schrijver van de ‘Batavische Arcadia’ en diverse andere dichtbundels en vertaalde werken. VAN HEEMSKERCK, Mr. Johan (I1089)
 
155 De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bewaart brieven van hem en zijn echtgenote aan Frans van Limborch, uit 1743. Deze moet ik nog bekijken. ZWARTENDIJK, Abraham (I513)
 
156 De Van Wylicks vormden een flinke (katholieke!) familie in Emmerik. De ouders van Louise en haar echtgenoot zouden elkaar op die manier bekend kunnen zijn. Geboren op het landgoed Heyen te Gennep (L); zie www.limburgsekastelen.nl voor een literatuurlijst. VON WYLICK, Louise Engelbertina (I525)
 
157 De zoon van Florentius, Jan François Leopold, verwierf de titel van baron onder Koning Willem I. De familienaam werd De Balbian Verster. VERSTER, Florentius (I3290)
 
158 Deze meneer heeft op familysearch.org twee records als echtgenoot van Maria Duker: een waar hij Evert Jan heet en getrouwd is op 6 juni, en een ander waar hij Jan Frederik heet en getrouwd is op 5 juni. Aangezien voorts overal sprake is van (Mr.) Jan Frederik Ammon, houd ik het daarop. Hij overlijdt jong, op 44-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden is hij scholtus van het ambt Ede, waar het paar ook woont met hun enige dochtertje. AMMON, Mr. Jan Frederik (I194)
 
159 Deze mevrouw Jellema had - waarschijnlijk via erfenissen - een hoop geld te besteden. Zo koopt zij op 17 november 1910 een herenhuis in Leeuwarden voor tienduizend gulden. JELLEMA, Hieke (I748)
 
160 Dit echtpaar kreeg acht kinderen die bijna allen jong overleden; Kornelia was de zesde. BLAAUWDUIF, Aris Sieuwerts (I3180)
 
161 Dit is degene die later op de plantage Cornelia Ida werkt als administrateur en door Duker als ‘mijn zoon Frits’ wordt aangesproken. BERT, Johan Frederik (I1971)
 
162 Dit is een gok: alleen trouwakte in Rotterdam gevonden. Reden 1: ook afkomstig van Geertruydenberg. Reden 2: vernoeming (Joan Jacob, kind van Johanna van Knaapen). Maar het kan ook een (veel oudere) broer zijn van Clara!

Woont bij huwelijk aan de Wijnhaven. 
VAN BRUYNIS, Jan Jacobs (I219)
 
163 Dit is vrijwel zeker ‘Susette’ ofwel Zuzetje, die tijdens de correspondentie tussen Petrus Gerardus Duker en zijn vrouw tussen 1803 en 1808 nog heel jong is. BERT, Anna Susanna Louisa (I1976)
 
164 Diverse bronnen (meeste via de Mormonensite) noemen 1750 of 1751 als geboortedatum. De laatste - of 1752 - moet de juiste zijn gezien de overlijdensakte, maar de doop is niet gevonden.

Inn 1780 krijgt Agatha de functie van ‘inbrengster in de Bank van Leening’ via haar schoonmoeder Johanna van Knapen, die vrijwillig afstand doet. Zij moet jaarlijks uit dien hoofde 80 gulden uitbetalen aan Christiaan Heun en Jacoba Franssen, ingaande op het moment dat Johanna van Knapen overlijdt. Als Cornelis overlijdt, hoeft zij nog maar 50 gulden te betalen, en als zijzelf overlijdt, vervalt de verplichting. Mij is niet duidelijjk waaruit deze verplichting voortspruit. De plicht blijft gelden als het echtpaar Heun op 2 mei 1783 besluiten te scheiden van tafel en bed.

In het testament van haar stiefmoeder Maria van den Heuvel, de tweede vrouw van Cornelis Raven, wordt zij bedeeld met 100 gulden ineens. Haar zuster Willemina erft verder alles.

Overlijdensakte:
“Op heden den veertienden February achttienhondert en twaalf zijn voor mij Paul Engelbert Voet van Winssen adjunct-maire der stadt Utrecht 5e Arrondissement Departement van de Zuiderzee, als Officier van de civilen staat verschenen de heer Laurens Kuyper [haar schoonzoon, getrouwd met Petronella Gerarda, JvHD], commis-griffier van het Vredegerecht van het tweeden Canton Entre […] vierentwintig jaaren oud, woonende op de Oudegracht bij de Jacobibrug, en de heer Johannes Jacobus Montanus, advocaat, oud achtendertig jaare, welken mij verklaart hebben dat Agatha Raven, weduwe van de heer Cornelis Arnoldus Düker, dochter van Cornelis Raven en Aletta Oostrom beide overleeden, bekende van de beide comparanten, overleden is op den dertienden dezer lopenden maand des morgens circa negen uiren in den ouderdom van zestig jaaren, in derzelven woonhuis staande op de Oudegracht wijk D numero 63; en heb ik na die verklaring deze acte geformeert die de beide comparanten na gedane [Sekure?] met mij ondertekend hebben”

De overlijdensadvertentie wordt geplaatst door dochter Maria , mede uit naam van haar zusters. 
RAVEN, Agatha (I51)
 
165 dochter van Christoffel en Sara du Toict. Woont bij ondertrouw in de Breedestraat, Leiden. FLAMENT, Catharina Margaretha (I1312)
 
166 Dochter van Cornelis, schepen te Delft VAN DER AA, Cunera (I907)
 
167 Dochter van de burgemeester van Delft; volle nicht van haar echtgenoot. VAN SCHUYLENBURCH, Cornelia Jacoba Willemsdr. (I1268)
 
168 Dochter van de burgemeester van Deventer, mr. Coenraad Alexander Jordens. JORDENS, Theodora (I292)
 
169 Dochter van de geheimraad van de landgraaf van Hessen VON HERFF, Albertina Catharina (I1374)
 
170 Dochter van de pensionaris van Rotterdam, Hugo Huyssen HUYSSEN, Anna (I1067)
 
171 Dochter van Dirk en Lysbeth Gerbrands SCHUIJT, Trijntje (I3200)
 
172 Dochter van ds. Laurens Kuiper. Op 8 maart 1762 verkopen de erven Schuyt c.s. de boerderij Overlaan in de Schermer bij Alkmaar voor 4323-12-12 voor 3/8 aan Matthijs Kuijper, koopman, en voor 4/8 aan Laurens Kuijper, rustend predikant van de Remonstranten te Alkmaar [Sch.113]. De aangetrouwde nicht van Elizabeth, Maria Sophia Zwartendijk (dochter van predikant Pieter), is getrouwd met de predikantenzoon Gillis Schuijt de Wijs, die in Alkmaar geboren is.

Een remonstrantse dominee Laurens Kuijper is van 1789-1800 dominee in Zoetermeer. En diezelfde dominee verkoopt in mei 1790 het huis ‘Regenboog’ aan de Markt in Gouda voor 6000 gulden aan Frans van Breda. Is dit haar broer misschien? En is hij dan dezelfde als de Laurens Kuijper die getrouwd is met Petronella Duker? 
KUIJPER, Elizabeth (I511)
 
173 Dochter van een houtkoper VAN WICHEREN, Sara (I678)
 
174 Dochter van een luitenant-kolonel, uiteraard. ZEHELEIN, Pauline Marie Adolphine (I1343)
 
175 Dochter van Laurentius Ouwens en Isabella Canisius. OUWENS, Christina (I1800)
 
176 Dochter van machinist Pieter Adrianus Röhrman RÖHRMAN, Maria Catharina (I341)
 
177 Dochter van Pieter Blauwvelt, schout van Enkhuizen. BLAUWVELT, Maria (I884)
 
178 Dochter van Pieter Jan Matthijs. Na het overlijden van haar man vogens de gewoonte van de tijd Kerstijn Dirk Reyers genoemd. Een ‘vicarie’ dat zij samen met haar dochter Cecilia Dirks in de Sint-Pieterskerk te Leiden, bestond nog steeds in de negentiende eeuw - en behoorde nog aan de Van Heemskercks. VAN TETTERODE, Christina (I824)
 
179 Dochter van Willem ‘t Hoen, burgemeester van Woerden ‘T HOEN, Anna (I2600)
 
180 Doet samen met zijn zus Wijna belijdenis op 13 nov 1738, aan huis; hij is dan 22 jaar oud. MARTHENS, Jacob (I10)
 
181 Dolf Elsevier van Griethuysen noemt deze generatie niet.Hij gaat ervan uit dat Barbara een dochter is van Pieter (Pedro) Lopez de Haro en Catharina van den Berghe. Wie heeft gelijk? LOPEZ DE HARO, Honestos (I1834)
 
182 Dolf Elsevier van Griethuysennoemt haar Barbara Honora en plaatst haar geboorte rond 1565. LOPEZ DE HARO, Barbara Honesta (I1812)
 
183 Domkerk VAN OOSTROM, Wormerd (I259)
 
184 Doodgeboren VAN SIMMEREN, N.N. (I2021)
 
185 Doopgetuigen Christoffel Flament, Anna Heemskerck van Beest. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jan (I119)
 
186 Doopgetuigen: Christoffel Flament, Anna Hopkopers VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Pieter (I116)
 
187 Doopgetuigen: Christophel Klament, Margareta Heemskerck van Beest VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jan Christoffel (I117)
 
188 Doopgetuigen: Sybrandt van der Lely, Alijda Heemskerck van Beest.

Aant. bij Huydecoper: ‘2 k[inderen] jong overl[eden]’

De nagelaten goederen van het echtpaar staan beschreven in het Archief van de beheerde boedels van de Weeskamer te Delft (nrs. 11179-11191). 
VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Geertruyt (I118)
 
189 Doopgetuigen: Willem van der Lely, Alijda Heemskerk van Beest. Willem was officier in Statendienst van 1750 tot en met 1759. Daarna was hij raad en schepen te Den Bosch tot aan zijn overlijden.

Huydecoper: ‘Ontvanger van de 100e en 200e penning over de Meijerij van Den Bosch. Schepen en Raad te ‘s-Hertogenbosch. Rentmeester generaal over de geestelijke goederen der stad en meijerij van Den Bosch.’

In het RA Brabant; brieven van Willem C. van Heemskerk, ‘rentmeester geestelijke goederen van ‘sHertogenbosch en kwartier Maasland, 1778-1783 (273 Commanderij Duitse orde in Vught, Balije Oudenbiezen, inv. nr. 169): uitzoeken 
VAN HEEMSKERCK, Willem Cornelis (I101)
 
190 Door ds. Joannes de Goede (rem.), getuige Neeltje Heemskerk IN ‘T VELD, Grietje (I2246)
 
191 Door Fried van HD’Buisscharts’ of ‘Bosschaerts’ genoemd, uit bron (A) en (B), zie aldaar. BUSSCHAERT, Margaretha Huygensdr. (I415)
 
192 door Isaac Emilius VAN LEEUWEN, Marritje (I3020)
 
193 Dr. PGJ Duker was anatoom-patholoog en schreef een toonaangevend werk op zijn vakgebied. Het opus zou decennialang het handboek blijven voor de Nederlandse politie. Daarnaast was hij directeur van een ziekenhuis te Amsterdam. In 1906 besloot hij met zijn vrouw en zijn zoon naar de Verenigde Staten te vertrekken, wat betekende dat hij eerst in het huwelijk moest treden.

Na een jaar rondreizen in Amerika keerde het gezin terug naar Amsterdam. Duker kwam groot in het nieuws toen hij op grond van gedegen forensisch onderzoek concludeerde dat het ongeluk met de Uiver in 1935 een gevolg was van blikseminslag.

Hij overleed in 1942 aan longkanker. 
DUKER, Dr. Petrus Gerardus Jan (I196)
 
194 Drie kinderen DE MAN, Gerrit (I848)
 
195 drie kinderen VAN HEEMSKERCK, Gravin Susanna Catharina (I1306)
 
196 Drukker Louis, uit het Leuvense drukkersgeslacht, vestigde zijn eerste boekhandel in Leiden. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van uitgeefconcern Elsevier. Hij verwerft al snel een grote status in zijn nieuwe woonplaats. Van juni 1607 tot aan zijn dood is hij buurtheer van het Nieuwe Rijk van Gravenstein. Op het buurtregelement wordt hij omschreven als de ‘Dominateur ende besitter van d’Oostzijde van Rapenburch, de Zuydzijde van de Houtstraet ende de westzijde van St. Pieter Kerc-hoff met de Clocksteegh, Marckgrave van den Ackergraft, en Vrijheer van Stadtstimmerwerf.’

Omdat hij tevens pedel was bij de universiteit, wierf hij veel drukopdrachten van hoogleraren, van wie hij zo’n honderd werken uitgaf. Tevens maakte hij tot ver over de grenzen naam met de wonderbaarlijke duodecimo-uitgaven , nog kleiner dan pockets.

Louis en zijn nakomelingen behoren tot degenen die het boekdrukken in Noord-Nederland de bloeiperiode hebben bezorgd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hun uitgaven, op Zuid-Nederlandse leest geschoeid, waren veelal van een uitzonderlijke kwaliteit. Interessant detail is dat zij het lettergieten in eigen hand hielden, terwijl andere drukkers meestal hun fonts betrokken bij onafhankelijke lettergieters zoals Guyot en Van Vechten. De Elseviers waren ook sterk in buitenissig zetsel als Hebreeuws en arabisch. 
ELSEVIER, Louis (I1831)
 
197 Een A.J. Rappard geeft in 1850 een boek cadeau aan ene Anna Stuart als prijs voor aardrijkskunde. Was dat deze Alida, en was zij dus lerares? RAPPARD, Alida Josina (I538)
 
198 Een Abraham Verster wordt genoemd als lid van de ‘Vaderlandsche Societeit’ van 21 december 1786 tot de opheffing op 21 september 1787. Ook andere leden van de familie staan op deze lijst: Johan Paulus, mr. Jan Louis, mr. Johannes Verster de Balbian en dr. Florentius Verster. VERSTER, Abraham (I1720)
 
199 Een buitengewoon vermogend man; volgens een bron bezat hij ruim tien miljoen gulden en diverse buitenhuizen. Het grootste deel van zijn kapitaal kwam overigens van zijn vrouw. LUDEN, Johannes (I296)
 
200 Een David Verschuur wordt bijgezet in de Barbrakerk (13 gulden) op 30 juli 1785. VERSCHUUR, David (I3160)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27» Volgende»