Aantekeningen


Treffers 201 t/m 250 van 1,308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 Een Johannes van Hardeveldt staat samen met Hermannus van Breuckelen in 1711 borg voor de groefbidder Lucas van Hardeveldt. VAN HARDEVELDT, Johannes (I2858)
 
202 Een Joris Sanderson is brouwer te Loenen, tevens schout van Loenen en Nieuwersluys. SANDERSON, Anna Maria (I526)
 
203 Een Joseph Bourda was na 1784 directeur-generaal van Demerary. BOURDA, Catharina (I786)
 
204 Een kort overzicht van de Ludens (een rijk geslacht van stokvishandelaren en naderhand bankdirecteuren) is te vinden in de inleiding op de inventaris van het archief-Luden (GA Amsterdam, inv nr 922). Daar vindt men ook een korte biografie van Johannes Luden. Johannes studeerde na zijn Grand Tour door Duitsland, Zwitserland en Italië rechten te Utrecht en Luik. Samen met zijn vrouw kocht hij in 1829 een huis op de Herengracht te Amsterdam (nr 527). Na zijn promotie in 1830 werd hij benoemd tot kolonel en ingedeeld bij het 2e bataljon schutters van Noord-Holland. Hij trok ten strrijde tegen de Belgen tijdens de Tiendaagse Veldtocht en verwierf daarmee de Willemsorde. Het gezin Luden-Boode woonde aan de Herengracht 389 te Amsterdam.

In 1836 werd Johannes benoemd tot directeur van de Nederlandsche Bank en bleef dat tot 1862.

De namen J.H. Luden, J. Luden en A. Luden komen voor op een lijst van plantage-eigenaren te Suriname in 1821. Zij bezitten verscheidene suiker- en koffieplantages, met name in het gebied van de Commewijnerivier (nu Suriname). Johannes had bij zijn huwelijk het beheer verkregen over de plantage Cornelia Ida, die toebehoorde aan Antje Boode en Petrus Gerardus Duker.
De familie Luden was eigenaar van de grafposities 16, 17, 19 en 24 in de Buitenvaarderskapel. 
LUDEN, Johannes (I148)
 
205 Een korte, maar zeer afwisselende loopbaan als militair heeft deze man gehad. Hij begint als vaandrig bij de Hollandse gardes te voet (tot 1793). In 1794 wordt hij ritmeester bij de huzaren en voert in deze functie campagne tegen de Fransen, maar als de Fransen toch komen neemt hij zijn ontslag. In 1795 wordt hij ritmeester bij het rassemblement te Hannover. In 1806 heeft hij dezelfde functie bij Oranje-Nassau.

Van 1806 tot 1808 strijdt hij tegen de Russen en de Pruisische troepen. In 1810 vecht hij in Spanje, daarna in Rusland. 
VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Willem Anthony (I1368)
 
206 Een Pieter Klinkhamer wordt in augustus 1795 gekozen in de Raad van Rechtspleging van Hoorn; een maand later wordt hij ook lid van de municipaliteit. Dat kan deze Pieter niet zijn. Welke wel? KLINKHAMER, Pieter (I2825)
 
207 Een Tjalling F. Wynalda te Makkum is koopman in schepen, vastgoed en grote partijen.

De enige kandidaat in de DTB-registers van Tresoar is Tjalling Feddes Wynalda uit Bolsward, die op 25 april 1762 in Harlingen trouwt met Oecke Gerrits van der Meulen uit Almenum. De naam Oekje en de trouwdatum (vlak voor de geboorte van Maaike) zijn redelijke argumenten voor de toeschrijving. 
WYNALDA, Tjalling F.zn (I2976)
 
208 Een zeer invloedrijke muntenexpert, tevens letterkundige. Redacteur van De Star en De vriend des Vaderlands, waar hij W.A. Ockerse opvolgde. Auteur van een hele waslijst publicaties over uiteenlopende thema’s, met de numismatiek als rode draad. Directeur van het Penningenkabinet te Leiden en auteur van hét standaardwerk over muntkunde.

Zie over hem het uitvoerige levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1869. 
VAN DER CHIJS, Dr. Pieter Otto (I1913)
 
209 Een zekere G.M(arthens?). schreef een bruiloftszang op het huwelijk van Abraham en Agneta. Die moet ik nog bekijken in de KB. Heel interessant: volgens Gameo, de wereldwijde mennonieten-databank, verwierf Abraham Welsing uit Rees in 1671 het poorterschap van Kleef. Daar begon hij een lakenfabriek die in 1716 flink gegroeid was. Het zou wel heel merkwaardig zijn als deze Abraham geen voorouder was! Een andere tak van de doopsgezinde familie Welsing trok van Rees naar Amsterdam waar zij als ‘Lamisten’ een rol speelden in de mennonietengemeenschap aldaar.

Het is wellicht vergezocht, maar de Dukers kwamen eveneens uit Rees... 
WELSINGH, Abraham (I1936)
 
210 Eerder getrouwd geweest mat Hendrica Rit. BEIJLSMIT, Jan Willem (I2260)
 
211 Eerder getrouwd met Cornelius (Kees) Hommes, van wie zij vier kinderen baarde, die op een na allen in Indonesië woonden. Na het overlijden van JH Plantenga betrekt zij een huis aan de Schiedammersingel 40b; woont bij haar overlijden naar alle waarschijnlijkheid in Hilversum, in het huis van haar stiefdochter aan de Ministerlaan 10.

Het aardige is dat deze meneer Hommes getuige was bij het eerste huwelijjk van Jan Hendrik met Petronella Zwartendijk (1888). Kees is op dat moment een controleur van 40 jaar en woont te Leeuwarden. 
DEKKER, Johanna Catharina (I331)
 
212 Eigenlijk: Christina Everaertsdr. EVERARDUS, Christina (I1880)
 
213 eiland De Rietpol BURGGRAAF, Lisa (I2273)
 
214 Enige dochter van Ludolph Roosterman, die niet onvermogend was. Bij de ondertrouw in Rotterdam (28-1-1680) woont Antonia aan de Hoogstraat, haar echtgenoot te Westnieuwlant. Na het overlijden van haar echtgenoot verkoopt zij het pand aan de Leuvehaven nr 4201, dat zij via hem erfde van haar schoonvader, aan Abraham Back. De boedel van Antonia omvat bij haar overlijden onder meer een buitenplaats met 33 morgen land aan de noordzijde van Bodegraven, pakhuizen en een woning in Rotterdam, obligaties en rentebrieven. Afgezien van al het onroerend goed beloopt haar erfenis in 1741 vele honderdduizenden guldens, die onder Anna en Isaac verdeeld worden.

Een aanwijzing voor de goddsdienstige voorkeur van mevrouw Roosterman (en haar kinderen) vormt de overdracht van obligaties ter waarde van duizenden guldens aan de Mennoniete gemeente.

Bij overlijden beschreven als: ‘Anthonia Elsevier-Rosterman, weduwe van wijlen d’Hr Abraham Elsevier, op ‘t Janskerkhoff. Laat na: mondige kinderen’. Wijze van begraven: ‘Gesonken, het waapen gehangen: ƒ 24,- en 16 ellen laken gescheurt. ƒ 250,- ƒ 125,-.’ Zo, dat is pas een begrafenis! 
ROOSTERMAN, Antonia (I110)
 
215 Er is voortdurende onenigheid over de juiste naam van deze dame: Christina Johanna, Christina Jacoba (zoals in geboorteakte van zoon Willem Antoni) of Johanna Christina (zoals in de overlijdensakte van Willem Frederik)? Ik houd het op de tweede, meest genoemde variant bij gebrek aan geboortebewijs. VAN WALSEM, Christina Jacoba (I65)
 
216 Erftr via zijn schoonmoeder Geertruid Benschop de helft van hofstede ‘Kruidenburg’ tussen Bodegraven en Zwammerdam.In 1717 verkoopt hij als boedelvoogd van Albertus Kamerik een perceel van 12 morgen ‘achter de polder van Zwammerdam’ waaruit blijkt dat hij op dat moment op hetzelfde terrein woont als de kinderen van Pieter Zwartendijk. LOMMANUS, Ds. Wilhelmus (I2621)
 
217 Firmant in de firma Gebr. Zwartendijk te Rotterdam ZWARTENDIJK, Jan (I1930)
 
218 Franse kerk ROOSTERMAN, Ludolph Reiniersz (I1783)
 
219 Franse kerk, eigen graf ELSEVIER, Maria Catharina (I2800)
 
220 GA Delft geeft alleen een doop op 4 jan 1668... vreemd VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Anna (I370)
 
221 Gaat in 1935 op een kamer in een hofje aan de Elandsstraat (Amsterdam) wonen. IN 1961 schenkt J.H.A. Duker een glazen kast met inhoud en een schilderij aan het hofje Venetia te Amsterdam. kennelijk is het haar goed bevallen daar. DUKER, Jacoba Hubertha Arnoldina (I192)
 
222 Galileeër kerkhof de Blau, Quirijn (I2456)
 
223 Geboorte is niet gezien, overlijden wel. ‘Laat na: mondige erfgenamen’. Begraven met 8 dragers. Staat beschreven als ‘meerderjarige vrijster’ DÜCKER, Johanna (I90)
 
224 Geboorteadvertentie in de Opregte Haarlemsche Courant MIRANDOLLE, N.N. (I3302)
 
225 Geboren als Van Heemskerck, vanaf 1815 in de adelstand VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jvr. Louise Adelaide (I1399)
 
226 Geboren in het huis van grootvader Cornelis Duker te Utrecht; het gezin woonde te Alphen of Oudshoorn. DUKER, Mr. Cornelis Agathus (I155)
 
227 Geboren na de dood van zijn vader. Promoveerde te Orleans. Zijn diploma is te zien in GA Delft, coll. losse aanwinsten, nr. 80. VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Johan (I383)
 
228 Geboren op de (Koren)Markt in Delft en opgeleid in het atelier van Anthonie van Blockland. Ontwikkelde zich tot de populairste portretschilder van zijn tijd; in de database van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie zijn alleen al ruim 200 portretten van zijn atelier te vinden. Hij portretteeerde veel lieden uit de Delftse elite, het Haagse hof en de Hollandse nobelen, waaronder P.C. Hooft en Constantijn Huygens. Er wordt gezegd dat zijn atelier ruim tienduizend portretten vervaardigde.

Dat schilderen legde hem geen windeieren. Alleen al tussen 1619 en 1632 bestelde de magistraat van Delft voor 1161 gulden aan portretten bij de meester. In 1629 woonde hij in ‘Het Gekroonde Neteldoeck’ aan de Markt op nummer 27. Ernaast woonde zijn dochter Aeltjen in ‘Den Gulden Mortier’ op nummer 29. Samen met zijn schoonzoon Willem Delff bezat hij ook een huis op nummer 18, en in 1639 kocht hij nog een pand voor maar liefst 2010 gulden. Zijn atelier vestigde hij later in het pand ‘Spangien’ op de Oude Delft nummer 71.

Onder zijn leerlingen waren bekende namen als Paulus Moreelse, Anthony palamedesz en Jan Anthonisz van Ravesteijn.

In het Archief van de Weeskamer te Delft is een inventaris van de boedel te vinden (nrs. 3945-3953). Uit die stukken blijkt ook dat de kinderen van Willem Jacobsz van Delft en van Johan van Beest mede-erfgenamen waren van Van Mierevelt. 
VAN MIEREVELT, Michiel Jansz (I1461)
 
229 Gecremeerd VAN HEEMSKERCK DÜKER, Willem Frederik (I7)
 
230 Gedoopt aan huis (rem.) door Joannes de Roever. Get.: Willemijntje in ‘t Veld. VAN LEEUWEN, Ds. Gijsbert (I508)
 
231 Geen kerkelijk huwelijk! Gezin F358
 
232 Geen kerkelijk huwelijk. Ook opvallend: geen bekende getuigen bij het huwelijk aanwezig, alleen gemeenteambtenaren. Gezin F358
 
233 Geertruij van Heemskerck en Willem van der Lelij getuigen VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Willem Sybrand (I99)
 
234 Genoemd naar zijn aangetrouwde oom Fried Hänisch, die getrouwd was met de zuster van zijn moeder, Dieneke. Bekeerde zich onder druk van zijn vrouw tot de Mormoonse sekte. VAN HEEMSKERCK DÜKER, Fried (I163)
 
235 gesneuveld tijdens het beleg van Naarden VAN HEEMSKERCK, Dirk Jansz (I1094)
 
236 Gespeld als ‘Dukker’ Gezin F46
 
237 gestorven aan de pest BISSCHOP, Geertge (I2697)
 
238 gestorven aan de pest BISSCHOP, Aeltgen (I2698)
 
239 gestorven aan de pest BISSCHOP, Hendrik (I2699)
 
240 Get.: Heijndrick Maertensz Storm en Geertruijt Jans van Santen VAN HOOGENHOUCK, Anna Abrahamsdr. (I1152)
 
241 Get.: Michiel van Heemskerck van Beest en Margareta de la Faille VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Mr. Jan (I114)
 
242 get: Abraham Elsevier, Catharina Waesberge, Willemina Nobels ELSEVIER, Anna (I1891)
 
243 Get: Abraham Elsevier, Margrieta van der Mees, Catrijna Blommaeert ELSEVIER, Catrijna (I2764)
 
244 Get: Adriaan Zwartendijk, grondeigenaar, en Hendrik Flaes, koopman in drogerijen Gezin F44
 
245 Get: Adriana en Maria Rammelman, Adriaen Elsevier ELSEVIER, Anna Caterina (I2767)
 
246 Get: Adriana Rammelmans, Maria Rammelmans, Ludolf Roosterman ELSEVIER, Hendrick (I2766)
 
247 Get: Adriana ‘t Hoen (wed. van ds. Adrianus van Aller), Bastiaan van der Hoeven VAN DER HOEVEN, Bastiaan (I2500)
 
248 Get: Adrianus de la Fortrij, Cornelis Roons, Margrietje van der Velde ELSEVIER, Anna Caterijn (I1894)
 
249 get: Alida Blaauwduif, Joost d’Hartogh ZWARTENDIJK, Adriaan (I510)
 
250 Get: Anthonie van Mansvelt, Johanna Bruyns ROOSTERMAN, Anna (I2734)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Volgende»